Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola

CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE

6135 Csólyospálos Kossuth L. u. 58

Tel: 77/ 486-036, Fax: 77/ 486-036

OM: 201209

Intézményünkben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, nevelés folyik. Családias környezetben és légkörben a 2015-16-os tanévben 8 osztályban 139 tanuló végzi tanulmányait.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a szülői házzal történő együttműködésre, sikereink egyik forrása, hogy közösen tevékenykedünk a felnövekvő nemzedék érték- és normarendszerének kialakításán.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a tanulóink  jól nevelt, mások értékeit megbecsülő és tiszteletben tartó, önművelésre képes, kreatív személyiséggé váljanak. Olyan személyi és tárgyi feltételeket szeretnénk teremteni, amelyek a gyermekek esélyegyenlőségét és boldogulását biztosítják a kor követelményeinek megfelelően.

Egyik legfontosabb célunk az, hogy az iskolánkban végzett diákok az alapvető tantárgyi tudáson túl a legkorszerűbb informatikai ismeretekkel és egy idegen nyelv szilárd alapjaival is rendelkezzenek (4. osztálytól angol nyelvet tanítunk).

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. 2005 őszétől integrált oktatás keretében felvállaljuk a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését. Inkább inkluzív oktatásról, nevelésről beszélhetünk, hiszen nemcsak elfogadjuk, hanem befogadjuk ezeket a gyermekeket, figyelembe véve a speciális különbségeiket. A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása megtörténik korrepetálásokon, illetve részt veszünk az IPR-programban, valamint Útravaló Ösztöndíjprogram keretében is folyik tanulónk fejlesztése, segítése.

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye szakembereinek közreműködésével valósul meg az iskolapszichológusi és a logopédiai ellátás.

Alapvető feladatnak tekintjük a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, a saját környezetben kiemelkedő teljesítményt produkáló tanulók más környezetben való megmérettetését.

Az alkalmazkodó tanulásszervezés hívei vagyunk, ahol az iskola alkalmazkodik a diák tulajdonságaihoz, szükségleteihez, természetesnek vesszük a tanulók közti különbségeket. Ennek gyakorlati megvalósítására alkalmazzuk a kooperatív módszert, amelynek nagy hagyománya van iskolánkban. A kistérségben elsőként vezettük be, így nagy tapasztalatokkal rendelkezünk hasznosságáról.

A kompetencia alapú oktatás bevezetésére 2006-ban – HEFOP-os pályázaton nyert 17,6 millió forintból – olyan eszközbeszerzésekhez és szakmai ismeretekhez jutottunk, amelyekből a mai napig profitálhatunk.

Oktató-nevelő munkánkat jól felszerelt számítástechnika szaktanterem, valamint minden tantermünkben digitális tábla, projektor, számítógép segíti.

Rendszeres nem tanórai foglalkozások keretében, valamint a gyermekek szabadidős sávjában sokszínű és sokrétű programot biztosítunk.

A délutáni felkészülést 2 alsó és 1 felső tagozatos napközis csoport segíti.

A tehetségek felismerése, felkarolása céljából kibővítettük szakköreinket, hogy minél szélesebb körben legyen lehetőségük diákjainknak a további fejlődéshez, megmérettetési lehetőségeket biztosítunk a tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétellel ezáltal is  sikerélményhez juttatva diákjainkat. Tanórán kívüli foglalkozás keretében tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk: énekkar, matematika, angol, anyanyelv, hon-és népismeret, ZÖLDIKE (természettudományos) számítástechnika, ECDL-vizsgára történő felkészítés, kézilabda, labdarúgás, sakk témakörökben. Részben művészeti oktatás, részben magánóra keretében gyermekeink néptáncolhatnak, gitározhatnak, zongorázhatnak és furulyázhatnak is.

Környezetnevelési- és egészségnevelési programjaink nagy népszerűségnek örvendenek. Gyermekeink nagy számban vesznek részt a túrákon, a különböző neves napokhoz kötött rendezvényeinken, valamint a hagyományosnak mondható egyéb szervezéseken pl.: faültetés, haletetés. 2014-ben elnyertük az Ökoiskola Címet, amely a környezettudatos nevelés területén élenjáró iskolák legmagasabb szintű állami elismerése. Gyermekeinket nemcsak a környezet megvédésére kívánjuk nevelni, hanem a környezettel való együttélésre, környezeti kultúrára.

A diákok érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely rendszeresen szervez szabadidős programokat, valamint minden évben megszervezi az erdélyi testvériskolánkkal való találkozást, közös programok (táborozás, kirándulás) keretében.

Az iskolában működő Diák- és Szabadidősport Egyesület biztosítja a gyermekek sportolását, versenyeztetését. Az iskolaorvos által kiszűrt gyermekeink – gyógypedagógus által irányított – gyógytestnevelés órákon vesznek részt.

 Iskolánkban 2014. szeptemberétől testnevelés órák keretein belül bevezetésre került a 4-8. évfolyamon a relaxáció, amelyet 2015. szeptemberétől az alsós osztályokra is kiterjesztettünk a pozitív tapasztalatokra építve. A gyerekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő relaxációs módszereket tanulnak, melyek eredményeként a tanítványok stresszkezelése javul. Ezen túl fejlődik analógiás gondolkodásuk, kreativitásuk, testképük, testtudatosságuk, énképük, mindez összegződve a személyiségük harmonizálását szolgálja.

Jól bevált, immár hagyományosnak számító, átlagosnál színvonalasabb rendezvényeinket (Katalin-bál, Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap stb.) a jól működő Szülői Munkaközösséggel karöltve szervezzük meg. Rendezvényeink falusi szintű rendezvényekké váltak, amelyek nemcsak a csólyospálosaikat, hanem a környező települések lakóit is elismerő szavakra ösztönzik.

Fontosnak tartjuk a Magyarországon és a határon túl élő magyarsággal személyes kapcsolataink kialakítását és erősítését. Kapcsolatot ápolunk határainkon túl élő magyar iskola nevelőivel, tanulói közösségével. Iskolánk immáron kilencedik éve szoros testvériskolai kapcsolatot ápol az erdélyi Erdőfülével.

Iskolánkban 2008 óta háromszor történt fenntartóváltás úgy, hogy az intézmény szakmai önállóságát és hagyományait megőrizhette, így az intézményben eredményes, hatékony és méltányos munka folyik.