Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola

CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE

6135 Csólyospálos Kossuth L. u. 58

Tel: 77/ 486-036

Mobil: +36 30/ 739-8510

OM: 201209

 

 

A Csólyospálosi Általános Iskolában az 1956/1957-es tanévben kezdődött meg a tanítás 104 fővel. Előtte tanyasi iskolákba jártak a gyerekek. Később felújították és kibővítették az iskola épületét, az új épületrészben a 80-as években kezdődött meg az oktatás. Jelenleg a Klebersberg Központ által irányított Szegedi Tankerületi Központ a fenntartónk és a működtetőnk is.

Intézményünkben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, nevelés folyik.Családias környezetben és légkörben a 2020-21-es tanévben 8 osztályban 179 tanuló végzi tanulmányait. A környező településekről az önkormányzat által finanszírozott iskolabusz szállítja a diákokat Csólyospálosra.

Intézményünk:

 1. Innovatív. Mindig fejlődésre törekszünk. Jellemző a pedagógusok magas szintű képzettsége, felkészültsége, a magas szintű oktatás, a pedagógiai munkában folyamatos az innováció, a legújabb oktatási módszereket is alkalmazzuk
 2. Inkluzív: elfogadó és befogadó. Jellemző a sajátos nevelésű igényű gyermekek integrációja, a gyermekeket egymás elfogadására, az egymással való együttműködés képességére neveljük. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. 2005 őszétől integrált oktatás keretében felvállaljuk a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését. figyelembe véve a speciális különbségeiket. A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása megtörténik korrepetálásokon, illetve részt veszünk az IPR-programban, valamint Útravaló Ösztöndíjprogram keretében is folyik tanulónk fejlesztése, segítése. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye szakembereinek közreműködésével valósul meg az iskolapszichológusi és a logopédiai ellátás.
 3. Gyermekközpontú, szeretetteljes. A gyermekek egyéni személyiségvonásait figyelembe vesszük. A tantervi követelmények teljesítésére való törekvés mellett a gyermekek lelki fejlődésével is ugyanúgy foglalkozunk. Kisiskola révén minden gyermeket ismerünk, egységes értékrendet képviselünk. Jellemző az empátia, nyitottság, együttműködés, tolerancia, megbízhatóság, türelem.
 4. Szülő – gyermek – pedagógus hármas egységét képviselő. Törekszünk az oktatás szereplőivel való jó kapcsolat kialakítására (gyerekek, szülők, egyéb intézményi partnerek). Sikereink egyik forrása, hogy közösen tevékenykedünk a felnövekvő nemzedék érték- és normarendszerének kialakításán.
 5. Sokoldalú. A kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink (színvonalas tehetséggondozás, népszerű, színvonalas rendezvények, Boldog Iskola, Ökoiskola, Bázisintézmény, kooperatív munka, Bozsik program, interaktivitás, kompetenciafejlesztés, személyiségfejlesztés,  esztétikus környezet, we speak English, ECDL oktatás, művészeti oktatás).

Kiemelt célunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, valamint az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése, mely lehetővé teszi, hogy a tanuló szűkebb és tágabb környezetében önmagát megtaláló, boldog, egészséges, jövőképpel rendelkező, a társadalomba beilleszkedni tudó, képességeit kibontakoztatni tudó emberré váljon.

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt célja még, hogy innovatív, gyermekközpontú nevelő-oktató munkával és sok-sok szeretettel karöltve, tanulóinkat hozzásegítsük az életben való boldoguláshoz, azaz olyan tudással és képességekkel ruházzuk fel őket, amelyek révén sikeresek lehetnek munkájukban, magánéletükben és a közéletben, amely önbizalmat ébreszt bennük, ugyanakkor kritikussá teszi őket önmagukkal és a világgal szemben.

Sajátos céljaink:

 • Angol nyelv oktatása az első osztálytól
 • ECDL vizsgára való felkészítés
 • Sport orientáltság, különösen a foci terén, részvétel a Bozsik programban
 • Hagyományápolás
 • Fenntarthatóságra nevelés, környezettudatosság megjelenítése az iskola mindennapjaiban (ÖKOISKOLA)
 • Boldogságórák tartása, a boldogságprogramban való részvétel
 • Relaxációs foglalkozások tartása, a stressz- és feszültségoldó módszerek tanítása
 • Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként jó gyakorlataink megosztása
 • A kooperatív tanulás és inkluzív környezet kölcsönösen függnek egymástól. Kooperatív tanulásszervezéssel biztosítjuk az oktatásban való egyenlő részvétel, egyenlő hozzáférés lehetőségét, a másság elfogadását, és az egymáshoz való alkalmazkodás elősegítését.

Az alkalmazkodó tanulásszervezés hívei vagyunk, ahol az iskola alkalmazkodik a diák tulajdonságaihoz, szükségleteihez, természetesnek vesszük a tanulók közti különbségeket. Ennek gyakorlati megvalósítására alkalmazzuk a kooperatív módszert, amelynek nagy hagyománya van iskolánkban. A kistérségben elsőként vezettük be, így nagy tapasztalatokkal rendelkezünk hasznosságáról.

A kompetencia alapú oktatás bevezetésére 2006-ban – HEFOP-os pályázaton nyert 17,6 millió forintból – olyan eszközbeszerzésekhez és szakmai ismeretekhez jutottunk, amelyekből a mai napig profitálhatunk. Oktató-nevelő munkánkat jól felszerelt számítástechnika szaktanterem segíti. Az IKT eszközök alkalmazását kiemelt feladatnak tekintjük, interaktív tanórák megtartására valamennyi termünkben lehetőség van. Biztosítottak a multimédiás eszközök: számítógép, laptop, interaktív tábla, digitális tananyag elérhetősége a szélessávú internet segítségével.

Rendszeres nem tanórai foglalkozások keretében, valamint a gyermekek szabadidős sávjában sokszínű és sokrétű programot biztosítunk.

A délutáni felkészülést 4 alsó és 2 felső tagozatos napközis csoport segíti.

Alapvető feladatnak tekintjük a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, a saját környezetben kiemelkedő teljesítményt produkáló tanulók más környezetben való megmérettetését. A tehetségek felismerése, felkarolása céljából kibővítettük szakköreinket, hogy minél szélesebb körben legyen lehetőségük diákjainknak a további fejlődéshez, megmérettetési lehetőségeket biztosítunk a tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétellel ezáltal is sikerélményhez juttatva diákjainkat. Tanórán kívüli foglalkozás keretében tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk: énekkar, matematika, angol, anyanyelv, ZÖLDIKE (természettudományos), számítástechnika, ECDL-vizsgára történő felkészítés, kézilabda, labdarúgás, sakk témakörökben. Részben művészeti oktatás, részben magánóra keretében gyermekeink kézműveskedhetnek, néptáncolhatnak, balettozhatnak, gitározhatnak, zongorázhatnak, dobolhatnak és furulyázhatnak is.

Környezetnevelési- és egészségnevelési programjaink nagy népszerűségnek örvendenek. Gyermekeink nagy számban vesznek részt a túrákon, a különböző neves napokhoz kötött rendezvényeinken, valamint a hagyományosnak mondható egyéb szervezéseken pl.: faültetés, haletetés. 2014-ben elnyertük az Ökoiskola Címet, amely a környezettudatos nevelés területén élenjáró iskolák legmagasabb szintű állami elismerése. Ezt a címet 2018. szeptember 1-jétől megújítottuk, így 2021. augusztus 31-ig jogosult iskolánk a cím használatára. Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógia és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a növendékeink számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Gyermekeinket nemcsak a környezet megvédésére kívánjuk nevelni, hanem a környezettel való együttélésre, környezeti kultúrára.

Intézményünk aktív részt vállal a falu, Csólyospálos Község kulturális életében. Nemzeti ünnepek, kulturális rendezvények falusi szintű lebonyolításában szinte minden alkalommal oroszlánrészt vállalunk, aktív résztvevő, illetve főszereplői iskolánk tanulói, pedagógusai. Szakmai tudásunkkal hozzájárulunk az iskola és ezáltal a falu jó hírnevének öregbítésében. Jól bevált, immár hagyományosnak számító, átlagosnál színvonalasabb rendezvényeinket (Katalin-bál, Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap stb.) a jól működő Szülői Munkaközösséggel karöltve szervezzük meg. Rendezvényeink falusi szintű rendezvényekké váltak, amelyek nemcsak a csólyospálosaikat, hanem a környező települések lakóit is elismerő szavakra ösztönzik.

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként módszertani központként, egyfajta tudásbázisként ösztönzője a Magyarországon működő állami és nem állami fenntartású köznevelési intézményekben folyó szakmai munkának, tagja a bázisintézmények magyarországi hálózatának. Megosztjuk a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára.

2016-tól Boldog Iskola, 2017-től Örökös Boldog Iskola vagyunk. Tanulóink értelmi képességeinek fejlesztése mellett kiemelten fontos számunkra a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Boldog gyermekeket szeretnénk nevelni, akik ismerik és alkalmazzák a társas viselkedés szabályait, bátran szembe néznek a nehézségekkel. Harmadik éve tartunk több tanulócsoportban boldogságórákat, melynek elsődleges célja a harmonikus személyiségfejlesztés valamint a közösség építése.

Kistérségi verseny szervezését is vállaljuk matematikából a 2-4. évfolyam, valamint részt veszünk kistérségi versenyeken, rendezvényeken

A diákok érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely rendszeresen szervez szabadidős programokat, valamint minden évben megszervezi az erdélyi testvériskolánkkal való találkozást, közös programok (táborozás, kirándulás) keretében.

Az iskolában működő Diák- és Szabadidősport Egyesület biztosítja a gyermekek sportolását, versenyeztetését. Az iskolaorvos által kiszűrt gyermekeink – gyógypedagógus által irányított – gyógytestnevelés órákon vesznek részt.

Iskolánkban 2014. szeptemberétől testnevelés órák keretein belül bevezetésre került a 4-8. évfolyamon a relaxáció, amelyet 2015. szeptemberétől az alsós osztályokra is kiterjesztettünk a pozitív tapasztalatokra építve. A gyerekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő relaxációs módszereket tanulnak, melyek eredményeként a tanítványok stresszkezelése javul. Ezen túl fejlődik analógiás gondolkodásuk, kreativitásuk, testképük, testtudatosságuk, énképük, mindez összegződve a személyiségük harmonizálását szolgálja.

Fontosnak tartjuk a Magyarországon és a határon túl élő magyarsággal személyes kapcsolataink kialakítását és erősítését. Kapcsolatot ápolunk határainkon túl élő magyar iskola nevelőivel, tanulói közösségével. Iskolánk immáron tizenharmadik éve szoros testvériskolai kapcsolatot ápol az erdélyi Erdőfülével. Az idei tanévben szakmai napok keretében is vendégül láttuk az Erdővidéki pedagógusokat, amely keretében szakmai-pedagógiai konferenciákat, konzultációkat szerveztünk a pedagógusoknak tapasztalatcsere, a tudás és a „jó gyakorlatok” átadása céljából. Határtalanul pályázat keretében hetedikeseink minden évben ötnapos kiránduláson vesznek részt Erdélyben.

Iskolánkban 2008 óta négyszer történt fenntartóváltás úgy, hogy az intézmény szakmai önállóságát és hagyományait megőrizhette, így az intézményben eredményes, hatékony és méltányos munka folyik.

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye (6135 Csólyospálos, Kossuth L.u.58.) beiskolázási körzete: Csólyospálos község közigazgatási területe