Az iskola a gyerekekért van, és itt minden értük kell, hogy történjen. Ebben legfontosabb segítőtársunk a szülő. A családokkal való együttműködés az iskola elsőrendű kapcsolatrendszere, amely a kölcsönös jóindulaton és segítőkészségen kell, hogy alapuljon. A családi és az iskolai nevelés összhangja nélkülözhetetlen.

Lehetőséget adnunk a szülőknek véleményük kifejezésére. Javaslataikra, segítségükre mindig építünk.

Az iskolában nagy létszámú és hatékony szülői szervezet működik. Osztályonként három szülő tagja a szervezetnek. Az új tagokat tanév elején az osztályokban választják meg, a régieket pedig megerősítik tisztségükben. Számosan közülük több éven keresztül képviselik gyermekük osztályát. Az osztályok szülői szervezetének tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A fogadóórákon és a szülői értekezleteken, esetenkénti családlátogatásokon, beszélgetéseken kívül több lehetőség is kínálkozik a kapcsolattartásra. Ilyen lehet például a nyílt nap, közös előadásokon való részvétel, közös iskolai rendezvények, kirándulás szervezése, sportprogramok, színházlátogatás, stb.

A szervezeti tagok munkáját a szervezet vezetője és segítői fogják össze.

Az iskola szülői választmányát évente több alkalommal is összehívjuk, tájékoztatást adunk a szülőknek a feladatokról, meghallgatjuk véleményüket, észrevételeiket, kérjük segítségüket. Ezek a megbeszélések hatékony segítséget nyújtanak az iskola vezetésének, mert munkájukról közvetlenül itt kapnak visszajelzést. A felmerülő problémákat a szülői szervezet és az iskola vezetése közösen oldja meg. Az iskola vezetése minden esetben biztosítja a szervezetnek, hogy éljen jogosítványaival.

2013-ban a 20. Katalin-bál megrendezésére került sor. Ez a bál a legfontosabb bevételi forrása a szülői szervezetnek, amelyből a szülők gyermekprogramok megvalósulását támogatják. Az iskola egyre kevésbé mellőzheti a szülők anyagi támogatását.

A Köznevelési Törvény megfogalmazza a szülők jogait, de erősödtek az elmúlt időben a szülői kötelezettségek is. A szülők jó szülővé válását a SZÜLŐK ISKOLÁJA című előadássorozat folytatásával  segítjük, ahol neves előadók jelenléte is kívánatos. Az iskolai rendezvények idejét, ha az a szülők többségét érinti (tanévnyitó, anyák napja, ballagás, tanévzáró), úgy választjuk meg, hogy az a munkaidejükkel lehetőleg ne ütközzön.

A szülő – tanár – tanuló hármas együttműködési készsége fontos befolyásoló tényező az intézmény eredményességében.

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye (6135 Csólyospálos, Kossuth L.u.58.) beiskolázási körzete: Csólyospálos község közigazgatási területe